מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

 1. כללי
  1.1. החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר 'פרקטיפ' שכתובתו www.practip.org (להלן "האתר") ו/או המשתמשים במידע ובשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הינה לסקור, בין היתר, את האופן בו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן בו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר.
  1.2. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים ו/או רגולטורים. במקרה כזה, השינויים יעודכנו במסמך זה ויפורסמו באתר. מובהר כי המשך שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים יעיד על הסכמתו לשינויים אלה, ועל כן החברה ממליצה לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת.
  1.3. כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו זהים לאלה המופיעים בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
 2. רישום והעברת מידע לחברה
  2.1. חלק מהשירותים ו/או המוצרים הזמינים באתר טעונים מסירת מידע אישי. ככל שהמשתמש יהא מעוניין בכך, הוא יוכל להזין את פרטיו באזור הרלוונטי לכך.
  2.2. לחברה מאגרי מידע רשומים בהם ישמרו הנתונים והפרטים שנמסרו ו/או שיאספו אודות המשתמשים באתר, המיועדים, בין היתר, לצורך ניהול ותפעול האתר, לרבות המידע והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, מתן שירות ללקוחות ולמשתמשים באתר, דיוור ישיר, ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות, עריכת ניתוחים, סקרים, מחקרים וכיו"ב. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור, וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, המשתמש מודע לכך שעל מנת להירשם לקבלת שירות ו/או מוצר מסוים באתר, מילוי חלק מהשדות מהווה תנאי הכרחי להמשך פעילות.
  2.3. המשתמש מצהיר כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש.
  2.4. המידע אשר מסר המשתמש וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ואודות פעולותיו באמצעות האתר ישמרו במאגרי המידע של החברה כמפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות בסעיף 2.2 לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין. בכלל זה יעשה שימוש במידע לצורך ניהול השירות, טיפול ומעקב אחר פניית המשתמש, מעקב אחר טיב השירות, הצעות לקבלת שירותים דומים ו/או משלימים, התאמת פרסומות באתר ובאתרים אחרים, סטטיסטיקה ושיווק לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלה.
 3. איסוף ושימוש במידע
  3.1. החברה אוספת וכן עושה שימוש במידע אשר נמסר על-ידי המשתמש באתר ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר ו/או לשנות את האתר, השירותים והתכנים המוצעים בו, וכן על מנת לעדכן את המשתמש בנוגע למבצעים ו/או שירותים שונים. כמו כן, המשתמש מאשר לחברה לעשות שימוש במידע כאמור למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי אגרגטיבי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מובהר כי מידע סטטיסטי אגרגטיבי זה לא יזהה את המשתמש אישית.
  3.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר ומסרים שיווקיים, תהא החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה. המשתמש יהא רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה או אפשרות מענה באותה דרך בה נשלחה ההודעה עם המילה "הסר".
  3.3. האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש שלך באתר ושיפור חווית הגלישה. כלים אלה אוספים מידע אודות המשתמש ושימושו באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט של המשתמש, כתובתו בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר, הסכמתו לשימוש במידע לצורכי החברה, שיפור חווית הגלישה, בדיקות פנימיות וכיו"ב.
  3.4. האתר משתמש בעוגיות (להלן "Cookies" ו/או "עוגיות"), קבצים אשר באמצעותם נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש וכך להקל את השימוש בו ולאפיין את המוצרים ו/או השירותים המתאימים למשתמש. נוסף על האמור, ייתכן כי המידע אשר ייאסף באמצעות הקוקיס ישמש את החברה לצרכיה השונים, לרבות לצורך הצגת מודעות ו/או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה ו/או של חברות הקשורות עמה בעת שימוש באתר ו/או בשירותים נלווים המופעלים דרכו, לרבות התאמת פרסומות עבור המשתמש אף בגלישתו באתרים אחרים.
  3.5. עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הזיכרון במכשיר בו המשתמש עושה שימוש. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אליו, מדורים ומידע אשר המשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול שהעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של המשתמש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם.
  3.6. ככל שאינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
 4. מסירת מידע לצד שלישי
  4.1. החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט מקרים כדלקמן:
  4.1.1. בהתאם לדרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
  4.1.2. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה;
  4.1.3. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות אתר החברה ו/או בקשר עמו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או הוראות כל דין;
  4.1.4. בשל צו שיפוטי ו/או דרישה של רשות מוסמכת למסירת המידע;
  4.1.5. בשל כל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו;
  4.1.6. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי;
  4.1.7. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי כלשהו את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, ובלבד שאותו צד שלישי כאמור יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו והוראות כל דין. מובהר, כי אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.
 5. אבטחת מידע
  5.1. החברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרים ו/או נאספים על-ידי המשתמשים באתר, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. עוד ידוע למשתמש, כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מקובלים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, אולם אין ביכולתה למנוע זאת באופן מוחלט ו/או למנוע לחלוטין שיבושים באתר.
  5.2. החברה משתמשת באמצעי הגנה והצפנה הנהוגים בתחום ביחס לפעולות של מסירת מידע מקוון בהתאם לנדרש על פי דין, ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות. אמצעי ההגנה האמורים נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע ההזמנה לבין שרתי האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים.
  5.3. החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי האתר ולקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. עם זאת החברה מבהירה, כי היא אינה מתחייבת שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או כי האתר ו/או הנתונים אשר נאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
 6. יצירת קשר בנושא פרטיות
  6.1. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך המצוי במאגר החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה ככל שאינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, עליך לשלוח בקשה בכתב לחברה באמצעות עמוד "יצירת קשר" באתר או לחלופין ניתן לפנות לכתובת הדואר האלקטרוני בפרטי ההתקשרות בסעיף 6.2 להלן.
  6.2. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected] בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.
  6.3. ככל שהנך סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו משימוש באתר, על-ידי כל גורם, תוכל לפנות לחברה באופן האמור לעיל.